การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตแมคคาเดเมีย

รายงานผลโครงการ:การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตแมคคาเดเมีย
โดย องค์การนักศึกษาภาคปกติ ณ บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH